Cookie & Privacyverklaring 2023

Alfabyte, gevestigd aan Koningslijn 10 7312GG Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze nieuwe privacyverklaring zoals hier onder verder beschreven. Of op verzoek verkrijgbaar & inhoudelijk bespreekbaar op afspraak.

Privacyverklaring 2021 van Alfabyte.

 

Koningslijn 10
7312GG Apeldoorn  

+31 558795272
Email : info@alfabyte.nl
Dhr. Jan van de Steeg is eigenaar van Alfabyte.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Alfabyte verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–   Uw Voor- en achternaam
–   Adresgegevens
–   Telefoonnummers
–   E-mailadressen
–   Noodzakelijke bestand inzage i.o.v klant t.b.v. Opdracht/Reparatie
–   Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld een laptop welke u ter reparatie aanbied
–   U bent nooit verplicht informatie aan ons te geven wanneer dan ook. 

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. En of jeugdige websitebezoekers Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder uw ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan direct contact met ons op via ons contactformulier dan verwijderen wij deze informatie per abuis op verzoek.

Wij zullen nooit data/gegevens of informatie verstrekken aan derden over/van onze klanten. Tevens zullen wij uw opdracht altijd met respect behandelen. En volledig discreet zijn met al uw gegevens buiten om het noodzakelijk is om informatie ter inzage te geven aan bijvoorbeeld de boekhouder, verwerken in boekhoudprogramma t.b.v. administratie en of back-up systeem.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

–   Verzenden van een (eventuele) toekomstige facturen of nieuwsbrief en/of overige correspondentie
–   U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
–   U te kunnen informeren over wijzigingen/status van onze dienstverleningen en/of overig
–   Om goederen en diensten bij u af te leveren/uit te voeren
–   Alfabyte verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
–   Of als wij inhoudelijke informatie nodig hebben voor onze belastingaangifte.
–   Uit veiligheid voor uw en onze goederen bezit AlfaByte 24 x 7 camerabeveiliging incl. beeldopnamen en beweging/alarminstallatie.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Alfabyte neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen en of haar informatie. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Alfabyte) tussen zit. Alfabyte gebruikt o.a. primair de volgende computerprogramma’s of -systemen:

–   Synology RAID NAS i.c.m. SSL & VPN.
–   Router / hardware matige firewall.
–   Twinfield boekhoud programma.
–   Email Servers IMAP/POP.
–   Windows 10 Pro Computersystemen.
–   Symantec Norton Security Deluxe.

Wij gebruiken de bovenstaande systemen en programma’s om ons werk goed te kunnen uitvoeren en overige procedures noodzakelijk zijn om de basisplichten en mogelijkheden t.b.v. de bedrijvigheid van Alfabyte in het algemeen te kunnen uitoefenen en/of te kunnen verwerken.  Veiligheid te waarborgen voor allen personen en apparatuur welke inpandig zijn, alsmede voorraad, inventaris en (diefstal)beveiligen. 

 

 

Hoe lang wij persoons/contactgegevens bewaren:

Alfabyte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klantgegevens bewaren wij preventief in ons boekhoudprogramma. Op opdrachtformulieren en telefoonboek alsmede in de email welke vrijwel permanent (onbepaalde tijd) en beveiligd wordt opgeslagen.

Data van onze klanten (zoals bijvoorbeeld voor een recovery of tijdelijke back-up) bewaren wij niet langer dan nodig op een beveiligd systeem. Waarna deze direct weer retour geplaatst zullen worden op het product/datadrager van de klant. Alle verkregen persoonlijke informatie wordt niet langer opgeslagen of verder ter inzage aangeboden aan derden. Voor welke doeleinden dan ook. Wij zullen alleen op verzoek van justitie, politie of overige overheidsinstanties informatie verstrekken mits daar een wettelijke bevoegdheid voor is.

Datadragers welke achtergelaten zijn omdat deze bijvoorbeeld defect zijn, of onnodig zijn geraakt zullen preventief vernietigd en afgevoerd worden. Mits anders met klant besproken/beschreven.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Alfabyte verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alfabyte blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Alfabyte gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Alfabyte en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@alfabyte.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Alfabyte wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens en producten beveiligen:

Alfabyte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en blijft te allen tijde actief investeren in  passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en ongedaan te maken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op zodat wij dit per direct kunnen stoppen/wijzigen via info@alfabyte.nl. Alfabyte heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens en uw producten te beveiligen:

–   Versleuteling en beveiliging m.b.t. uw producten, bestanden en     informatie/formulieren waar mogelijk.
–   Afsluitbare kluis/kast voor documenten en formulieren.
–   Synology RAID NAS  i.c.m. SSL & VPN.
–   Router / hardware matige firewall.
–   Symantec Norton Security Deluxe Antivirus
–   Hikvision Camerasysteem met DVR/NAS & Cloud.
–   Alarm bewegingsdetectie met melding/beeldopnamen.

 

 

Ter inzage en aanpassen gegevens en recht van verzet:

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Alfabyte zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst per direct laten aanpassen of verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten of diensten van Alfabyte of gerichte aanbiedingen via e-mail, telefoon, post en/of SMS of Sociale media. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk of per email doen via:

Alfabyte
Koningslijn 10
7312GG Apeldoorn

055-8795272
06-43097797
info@alfabyte.nl

© 2023 Alle rechten voorbehouden Alfabyte ICT Apeldoorn.